Psykisk ohälsa är mycket vanligt, ändå blir många diskriminerade. Att öka öppenheten och kunskapen är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Vårt mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter. Vill du vara med? Du kan göra skillnad genom att våga prata om psykisk ohälsa!

Föreningen Hjärnkoll Västerbotten bildades den 12 mars 2015 av brukarföreningar i Västerbottens län.

  • Vi arbetar för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga

 

Föreningens syfte:

  • Arbeta med övergripande strategiska frågor för brukarinflytande i länet på systemnivå.
  • Arbeta med attitydfrågor.
  • Utgöra en part på länsnivå som representerar PBA föreningar för regionala/nationella aktörer.
  • Ansvara för specifika satsningar med extern finansiering som gagnar berörda målgrupper i hela länet. T.ex. Hjärnkoll.

 

Schematisk bild över struktur för brukarmedverkan i Västerbotten